Opći uvjeti i odredbe

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OPĆE UVJETE I ODREDBE.

Ovi Opći uvjeti zajedno s ponudama, narudžbama, računima, specifikacijama zajedno čine Ugovor između E-Punjača i kupca. U slučaju bilo kakvih nesporazuma između ovih Općih uvjeta i odredbi i specifičnih uvjeta, specifični uvjeti imaju prednost. Svaka radnja kupca (uključujući bez ograničenja, plaćanje ili korištenje proizvoda ili usluga) koja proizlazi iz ovih Općih uvjeta smatra se kao pristanak kupca na Ugovor.

E-Punjači imaju pravo implementirati promjene u Ugovor. Ako se kupac ne slaže s tim promjenama, ima pravo raskinuti Ugovor sukladno odredbi 13.5.

 1. Definicije
 • U Ugovoru, označeni termini će imati značenje koje im je dano u ovom odjeljku:

„Aplikacija“ – korisničko sučelje E-Punjača, preko kojeg se pristupa pretplati;

„Radni dani“ – svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u Republici Hrvatskoj;

„Radno vrijeme“ – znači od 8 do 16 sati radnim danom;

„Mjesto punjenja“ – objekt, uključujući sve povezane instalacije gdje se električno vozilo može napuniti;

„Kupac“ – fizička ili pravna osoba vezana Ugovorom za kupnju i/ili proizvode i/ili usluge;

„Podaci o kupcu“ – svi podaci, sadržaj i/ili informacije koje kupac kreira, prenosi, prikazuje ili pohranjuje kroz sustav E-Punjača;

„Zakoni o zaštiti podataka“ – svi zakoni koji se odnose na privatnost i odnose se na radnje koje poduzimaju E-Punjači temeljem Ugovora;

„Dokumentacija“ – priručnik za korištenje, upute za instalaciju i druge smjernice pružene kupcu;

„Datum stupanja na snagu“ – trenutak kada Ugovor stupa na snagu, što će se dogoditi:

 1. pismeni pristanak E-Punjača na narudžbu kupca,
 2. aktiviranje pretplate ili korištenje proizvoda, što se smatra takvim pismenim pristankom

„Greška“ – bilo koji kvar platforme ili proizvoda u vezi sa značajkama opisanima u Dokumentaciji (isključujući bilo kakve nesukladnosti proizašle iz pogrešne upotrebe ili zloupotrebe);

„E-Punjači“ – stranka koja zaključuje Ugovor s kupcem

„Mreža E-Punjača“ – sva mjesta punjenja na kojima se može registrirati uređajem za identifikaciju;

„Viša sila“ – svaki događaj izvan kontrole bilo koje stranke Ugovora, a utječe na izvršenje obaveza iz Ugovora. Riječ je o prirodnim katastrofama, ekstremnim vremenskim uvjetima, požaru, neredima, ratu i ratnim operacijama, štrajku, eksplozijama, nestabilnostima u električnoj mreži, ograničenosti ili nefunkcioniranju mreža i slično;

„Prava intelektualnog vlasništva“ – znače:

 1. patenti, korisnički modeli, prava na izume, autorska i srodna prava (uključujući softverska prava), dobra volja, pravo na upotrebu, prava na baze podataka, prava na dizajn, zaštitne znakove i usluge, nazivi tvrtki i domena, prava na topografiju poluvodiča;
 2. sve registracije ili prijave za registraciju i pravo prijave i odobrenja registracija, obnova ili produženje bilo kojeg od ovih prava i pravo polaganja na njih;
 3. sva ekvivalentna ili slična prava ili oblici zaštite zajedno sa svim pravima na djelovanje, ovlastima i koristima koje proizlaze iz vlasništva nad bilo kojim takvim pravima;

„Zakoni“ – svi primjenjivi lokalni, državni i međunarodni zakoni, ugovori, propisi, uredbe, pravila, ograničenja, licence, sudske ili administrativni nalozi;

„Pogrešna upotreba“ – zloupotreba ili bilo kakva upotreba proizvoda i/ili usluga koja nije u skladu sa Ugovorom, dokumentacijom, zakonima ili drugim uputama dane od strane E-Punjača;

„Stranka/stranke“ – E-punjači i/ili kupac;

„Osobni podaci“ – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

„Platforma“ – rješenje za upravljanje punjenjem koje nude E-Punjači, uključujući izmjene, poboljšanja, dopune, proširenja, prijevode, izvedena djela, programski kod i druge povezane tehnologije;

„Obrada“ – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima;

„Proizvodi“ – svi proizvodi, kao i stanice za punjenje i dodaci koje su E-Punjači osigurali za kupca;

„Usluge“ – sve usluge, uključujući dostavu, instalaciju i pretplatu koju E-Punjači osiguravaju za kupca;

„Pretplata“ – pristup funkcijama platforme ili pristup mreži E-Punjača s upotrebom sredstava za identifikaciju;

„Rok“ – značenje određeno u odjeljku 13;

„Sredstvo za identifikaciju“ – kartica, privjesak, digitalni račun ili bilo koje sredstvo osigurano od strane E-Punjača za identifikaciju na stanicama za punjenje;

„Ažuriranje“ – nadogradnje i poboljšanja platforme, novije verzije i nove mogućnosti;

„Web stranica“ – znači web stranica E-Punjača https://epunjaci.hr/, portal platforme ili bilo koju drugu web stranicu koju koriste E-Punjači;

„Zaobilazna rješenja“ – predloženi skup radnji ili preporučenih mjera, koje služe za ispravak greški u proizvodima i/ili uslugama, uključujući platformu, kao i vraćanje funkcionalnosti;

 1. PREDANOST E-PUNJAČA
 • Svaka izjava/ponuda E-Punjača važeća je u roku od trideset (30) dana od dana izdavanja. Prihvaćanje takvog navoda predstavlja ponudu za kupnju proizvoda i/ili usluga sukladno Ugovoru, što znači da će Ugovor biti na snazi samo uz pisani pristanak E-Punjača.
 • Sve obveze E-Punjača iz Ugovora se izvršavaju stručno i predano. Ako se navedu određeni rokovi za izvršenje, treba ih smatrati kao okvirne.
 • Količina i opis proizvoda i/ili usluga navedeni su u Ugovoru i dokumentaciji. Bilo koji uzorak, crtež, nacrt ili oglašavanje samo treba dati približnu ideju o proizvodima i/ili uslugama. Oni neće činiti dio Ugovora i neće imati bilo kakvu ugovornu vrijednost.
 • E-Punjači zadržavaju pravo raditi razumne promjene specifikacijama ili postavkama proizvoda i/ili usluga, uključujući i platformu. Dodatno, E-Punjači imaju pravo poduzeti sve korake potrebne za nadzor korištenja usluga, uključujući i platformu, kao i verificirati je li upotreba u suglasnosti sa Ugovorom.
 • E-Punjači imaju pravo uključivati svoje kooperante ili podugovaratelje u izvođenju usluga iz Ugovora, ukoliko je to potrebno za ispunjenje obaveza. Vi dajete suglasnost da u takvim situacijama možemo davati Vaše podatke trećim osobama.
 • U slučaju da E-Punjači prenose sva ili dio prava ili obaveza trećoj strani prema Ugovoru, ugovor o pružanju usluga/e će biti sklopljen s trećom stranom te u tom slučaju E-Punjači ne mogu biti odgovorni za bilo kakav propust treće osobe.
 1. DOSTAVA PROIZVODA I PRIHVAĆANJE
 • Dostava se vrši uz poštivanje uvjeta plaćanja. Osim ako je Ugovorom određeno da će se isporuka izvršiti drugačije, proizvodi će biti dostavljeni Ex Works (franko tvornica) prema Incoterms 2010 na lokaciji naznačenoj u Ugovoru. To znači da je obveza dostave E-Punjača ispunjena ukoliko je proizvod stavljen na raspolaganje kupcu.
 • U slučaju franko tvornica isporuke, proizvodi se mogu preuzeti tijekom radnog dana u radno vrijeme. Ukoliko kupac ne preuzme pošiljku u roku od pet (5) radnih dana od zaprimanja obavijesti da su proizvodi spremni za isporuku (osim u slučaju više sile ili krivnjom E-Punjača):
 1. Dostava proizvoda smatrat će se dovršenom u 8:00h po srednjoeuropskom vremenu šestog radnog dana nakon dana kada su E-Punjači obavijestili kupca da je roba spremna za isporuku;
 2. E-Punjači će skladištiti proizvode do izvršenja isporuke i naplaćivati kupcu sve povezane troškove. Ukoliko kupac nije preuzeo isporuku nakon deset (10) radnih dana nakon što su E-Punjači poslali obavijest da je isporuka spremna za preuzimanje, ti isti proizvodi se mogu preprodati ili zbrinuti na drugi način bez prava na nadoknadu ili povrata kupcu.
 • U slučaju druge vrste dostave, kupac se mora pobrinuti da će on ili druga osoba u njegovo ime prihvatiti dostavu. Ukoliko kupac ne primi dostavu, E-Punjači će kontaktirati kupca kako bi se ugovorio drugi termin dostave. Svi troškovi nastali zbog toga što kupac nije uspio preuzeti proizvode snosi isključivo kupac.
 • E-Punjači mogu isporučivati proizvode u više etapa te će to biti fakturirano i plaćeno odvojeno. Bilo kakav zastoj u isporuci ili greška u jednoj isporuci ne daju pravo kupcu da otkazuje druge isporuke.
 • Kupac ima pravo pregledati proizvod prilikom dostave radi moguće štete. Ukoliko postoje nedostatci, označit će to na otpremnici i potvrditi pismeno u roku od četrdeset i osam (48) sati od isporuke. Potrebno je poslati fotografije i kratki opis oštećenja. Ukoliko se ne postupi na opisan način, svaka pritužba će biti odbačena te će se smatrati da proizvod zadovoljava sve uvjete iz Ugovora.
 1. VLASNIŠTVO I RIZIK
 • U trenutku isporuke sav rizik prelazi na kupca, kako je opisano u odredbi 3.1.
 • Vlasništvo nad proizvodom prenijet će se na kupca kad E-Punjači prime cjelokupnu uplatu za proizvod koji je osiguran za kupca.
 • Dok vlasništvo nad proizvodom ne prijeđe na kupca, kupac će:
 1. Čuvati proizvod odvojeno od drugih dobara koje posjeduje kako bi se moglo prepoznati kao vlasništvo E-Punjača;
 2. Voditi brigu da ne uklanja, oštećuje, zaklanja identifikacijski znak koji se odnosi na proizvod;
 3. Držati proizvod u zadovoljavajućem stanju;
 4. U slučaju događaja iz odredbe 13.3. odmah obavijestiti E-Punjače;
 5. Davati E-Punjačima informacije o proizvodu;
 6. Osigurati pristup proizvodu i prostoriji u kojoj se nalazi radi pregleda proizvoda ili povrata u slučaju da kupac ne poštuje svoju obvezu plaćanja.
 1. INSTALACIJA PROIZVODA
 • Instalaciju proizvoda će izvršiti kvalificirani radnik.
 • Kupac će o svom trošku i riziku:
 1. Osigurati da mjesto gdje će se proizvod instalirati udovoljava svim relevantnim zahtjevima i zakonima te da je svo osoblje dostupno za instalaciju i da su ispostavljene sve dozvole za ulazak u prostor;
 2. Poduzeti sve mjere predostrožnosti (uključujući pridržavanje uputa E-Punjača i/ili partnera) kako bi se omogućila sigurna instalacija proizvoda.

Kupac će obeštetiti E-Punjače i/ili treću stranu ukoliko je angažirana u izvođenje instalacije protiv štete koju pretrpe ako kupac ne ispoštuje obveze iz ove klauzule.

 • E-Punjači i/ili partner ne mogu biti odgovorni za štetu uzrokovanu ili povezanu s privremenim prekidom opskrbe električnom energijom na mjestu gdje se instalacija obavlja.
 • Ako kupac otkaže termin za instalaciju manje od četrdeset i osam (48) sati unaprijed ili ukoliko nema nikog prisutnog na mjestu instalacije, E-Punjači će naplatiti troškove putovanja zajedno s penalima u iznosu od dvadeset i pet posto (25%) od ukupne naknade za instalaciju.
 1. JAMSTVO NA PROIZVOD
 • E-Punjači jamče kupcu prilikom isporuke te za period od tri (3) godine nakon isporuke, da su proizvodi slobodni od materijalnih nedostataka i oštećenja, oštećenja prilikom izrade te da su u skladu sa specifikacijama izričito navedenim u dokumentaciji, osim kablova za punjenje, konektora i softvera, na njih je garancija ograničena na tri (3) mjeseca nakon dostave.
 • Sukladno odredbi 6.3. E-Punjači će popraviti ili zamijeniti neispravne proizvode ili nadoknaditi iznos neispravnih proizvoda ako:
 1. Kupac da pisanu obavijest tijekom jamstvenog razdoblja u roku od četrnaest (14) dana nakon što je otkrio da neki ili svi proizvodi nisu u skladu s jamstvom navedenim u odredbi 6.1.;
 2. Kupac vrati takve proizvode E-Punjačima (na lokaciju koju određuju E-Punjači) o svom trošku i slijedi upute E-Punjača o povratu robe;
 3. E-Punjači imaju mogućnost ispitivati takve proizvode i zatražiti sve informacije od kupca za nastavak ispitivanja. E-Punjači prilikom popravka proizvoda mogu koristiti zaobilazna rješenja.
  • E-Punjači nisu odgovorni ukoliko proizvod nije u skladu s jamstvom navedenim u odredbi 6.1. ako:
 4. Kupac koristi proizvod nakon slanja pisane obavijesti ili u slučaju da ne pošalje takvu obavijest u roku od četrnaest (14) dana, kako je opisano u odredbi 6.2.;
 5. Greška nastaje jer kupac nije slijedio usmene ili pismene upute E-Punjača o skladištenju, ugradnji, puštanju u pogon, korištenju ili održavanju proizvoda (kao što je korištenje dijelova ili softvera koje nisu odobrili E-Punjači);
 6. Greška nastaje kao posljedica preinake ili prilagođavanja proizvoda prema specifikacijama kupca;
 7. Popravak ili druge intervencije proizvoda obavljaju osobe koje nisu obučene za to, protivno usmenim ili pismenim uputama E-Punjača ili s dijelovima koji nisu odobreni od strane E-Punjača;
 8. Greška nastaje kao posljedica svakodnevnog korištenja, namjerne štete ili nemara od strane kupca i/ili treće osobe ili štete od vandalizma, životinja, visokotlačnih čistača ili greške priključenog vozila.
  • U svim slučajevima, slijedeće usluge nisu uključene u jamstvo:
 9. Putni troškovi i troškovi rada na popravku, uključujući troškove rada na popravku, troškove na pripremnim radovima, demontaže i ponovnog sastavljanja ukoliko se popravak mora održati na mjestu ugradnje;
 10. Čišćenje, rutinsko održavanje i preventivno održavanje proizvoda, kao i nabava potrebnog alata;
 11. Ponovno pokretanje nakon što je proizvod osiguran, primjerice osiguračem, prekidačem strujnog kruga uzemljenja i slično;
 12. Svi zahvati na mjestu ugradnje, posebice ukoliko nijedan dio ne mora biti zamijenjen.
  • Ugovor će se odnositi na sve popravljene ili zamjenske isporučene proizvode koje su dobavili E-Punjači.
 1. PRUŽANJE DRUGIH USLUGA
 • Pretplata na platformu. Kupac može otvoriti korisnički račun i sukladno pretplati, registrirati svoja mjesta za punjenje i/ili uređaje za identifikaciju za korištenje pretplatničkih usluga.
 • Korištenje kao gost. Prilikom registriranja mjesta za punjenje, poslovni korinici mogu aktivirati mjesta za punjenje za korištenje drugim osobama i odrediti tarifu punjenja. E-Punjači nisu odgovorni za bilo kakvu pretrpljenu štetu u tom slučaju.

Iznos ukupne naknade za gostujuću upotrebu određuju E-Punjači i mjesečno će se dostavljati kupcu. Plaćanje kompenzacije od E-Punjača će se održati u roku od trideset (30) dana od takve komunikacije.

 • Tijekom registriranja uređaja za identifikaciju, kupac se može pretplatiti na roaming, što omogućuje kupcu pristup mreži E-Punjača, kao i stanicama za punjenje trećih osoba. E-Punjači ne mogu jamčiti kupcu da će moći koristiti sve punionice u zemlji ili inozemstvu putem roaminga, budući da to ovisi o tome jesu li E-Punjači zaključili ugovor o roamingu s odgovarajućom trećom stranom.

Pretplatom na roaming ili korištenjem uređaja za identifikaciju u tom pogledu, kupac pristaje na tarifu E-Punjača i drugih operatera stanica za punjenje. E-Punjači nemaju utjecaj na cijene drugih operatera unutar mreže E-Punjača. Kupac je odgovoran za poštivanje pravila korištenja stanica za punjenje, uključujući stanice za punjenje gdje su E-Punjači operateri.

 • Kako bi prilagodio upotrebu usluga, kupac može koristiti aplikaciju. Ukoliko nije drugačije naznačeno, aplikacija se pruža bez naknade od strane E-Punjača. Korištenje aplikacije je podložno odredbama 14.5.
 1. JAMSTVO ZA USLUGE
 • E-Punjači jamče da će se usluge, kao i platforma izvoditi u skladu s dokumentacijom i da će se poduzeti razumni napori za uslugu podrške i održavanja, kako je predviđeno u odredbi 9.
 • Osim kako je predviđeno u odjeljku 8.1. i u najvećoj mjeri dopušteno zakonodavstvom, Usluge se pružaju „KAKVE JESU“ i E-Punjači ne daju nikakve izjave ili jamstva (za bilo koju upotrebu). E-Punjači ne jamče da će platforma i/ili aplikacija funkcionirati bez grešaka ili bez smetnji. Nadalje, E-Punjači ne daju izjave, jamstva vezane za sigurnost, efikasnost ili mogućnosti platforme. E-Punjači možda neće moći odgovoriti ili riješiti vaše upite i ne daju jamstva ili osiguranja u toj mjeri.
 • Naknada koju će E-Punjači odrediti kupcu za štetu ili gubitak nastao kršenjem jamstava određenim u odjeljku 8.1. će se odrediti u svakom pojedinom slučaju:
 1. Zamjena usluge bez troška kupca;
 2. Zaobilazno rješenje i/ili ažuriranje radi rješavanja pogreške na način koji pruža kupcu približno jednaku funkcionalnost opisanu u dokumentaciji, bez troška za kupca;
 3. U slučaju da E-Punjači ne mogu zamijeniti ili ispraviti takav kvar u razumnom roku, stranka može raskinuti Ugovor u skladu s odredbama 13.4.(b). E-Punjači će tada osigurati proporcionalni povrat svih unaprijed plaćenih troškova za razdoblje nakon stupanja raskida na snagu.
 1. PODRŠKA I ODRŽAVANJE
 • Kupac se može obratiti E-Punjačima kako bi prijavio bilo kakvu grešku i postavio pitanja o proizvodima ili uslugama, putem telefona (radnim danima u radno vrijeme) ili e-mailom određenim u Ugovoru ili na web stranici. E-Punjači će pokušati odgovoriti na sve upite u najkraćem mogućem vremenu.
 • E-Punjači će poduzeti razumne mjere za popravak pogrešaka na platformi u razumnom roku. E-Punjači imaju pravo primjeniti zaobilazna rješenja kao i odgoditi popravak dok se ne izda ažuriranje.
 • E-Punjači imaju pravo ograničiti pristup platformi zbog planiranog zastoja u svrhu redovnog održavanja ili neplaniranog održavanja.
 • Prema našoj diskrecijskoj ocjeni i u skladu s našim rasporedom (najčešće prema planiranom održavanju), možemo izdati ažuriranje za platformu. Vi imate pristup samo zadnjoj verziji platforme. Prilikom izdavanja ažuriranje, E-Punjači zadržavaju pravo maknuti bilo koju postojeću značajku i Vi više nemate pravo zahtijevati te značajke. Ukoliko ukidanje ima utjecaj na iznos pretplate, obavijestiti ćemo Vas u razumnom roku, ali ne kasnije od trideset (30) dana prije implementacije ažuriranja, osim u slučaju gdje bi takva obavijest bila nemoguća ili nepraktična.
 1. CIJENA I NAKNADE
 • Kupac će platiti cijenu i/ili naknade kako je dogovoreno u Ugovoru.
 • Cijena proizvoda i naknade za usluge iskazuju se u hrvatskim kunama i ne uključuju PDV i druge primjenjive poreze ili povezane naknade.
 • Svaka intervencija na mjestu ugradnje će biti naplaćena prema nalogu izdanom za intervenciju.
 • E-Punjači zadržavaju pravo:
 1. U slučaju usluga:

1) indeksirati naknade na godišnjoj osnovi s učinkom od svake obljetnice stupanja na snagu. Indeksacija se radi na temelju formule za takvu uslugu te prvo takvo povećanje stupa na snagu na prvu obljetnicu;

2) povisiti naknade nakon obnavljanja pretplate;

 1. Povisiti cijenu proizvoda, uz obaveznu obavijest kupcu u bilo koje vrijeme prije dostave, ukoliko je to uzrok:
 • Stanja na tržištu;
 • Bilo kojeg faktora na koji E-Punjači ne mogu utjecati, uključujući fluktuacije kod stranih valuta, promjene carinskih stopa ili poreza, promjene zakona, povećanje troškova rada ili drugih troškova u proizvodnji;
 • Bilo kakvog zahtjeva kupca da se promjeni datum dostave, količine ili specifikacije proizvoda;
 • Svako kašnjenje uzrokovano uputama kupca vezanim za proizvod ili propust kupca da pruži E-Punjačima adekvatnu informaciju u vezi s proizvodom.
 1. PLAĆANJA
 • Plaćanje proizvoda i/ili usluga se mora obaviti u roku od trideset (30) dana od datuma izdavanja računa, osim ako je drugačije naznačeno u Ugovoru.
 • Ukoliko se kupac ne slaže s računom mora na pisani način obavijestiti E-Punjače u roku za plaćanje, dajući razloge za ne slaganje.
 • Ukoliko kupac ne plati u dogovorenom roku, E-Punjači su ovlašteni:
 1. Bez obavijesti o neispunjavanju obveza, od datum dospijeća do trenutka pune uplate iznosa, plaćanje kamate od 1% po mjesecu na nepodmireni iznos koji iznosi najmanje 300,00 HRK;
 2. Naplatiti sve sudske i vansudske troškove koje su platiti E-Punjači kako bi ispunili obaveze. Izvansudski troškovi naplate iznose 15% nepodmirenog iznosa računa koji iznosi najmanje 300,00 HRK;
 3. Po izboru E-Punjača, obustaviti, prekinuti ili opozvati pretplatu bez prejudiciranja prava E-Punjača da povrati/zahtijeva nastalu štetu;
 4. Brzu uplatu iznosa s bilo kojeg računa izdanog od strane E-Punjača, bez obzira dospijevaju li takvi računi u vrijeme ne plaćanja.
  • Naplata bilo kojeg iznosa od kupca nije dopuštena, osim u slučaju da su E-Punjači izričito dopustili u pisanom obliku.
  • Ukoliko je kupac pravna osoba, E-Punjači mogu pokrenuti provjeru kreditne sposobnosti. U slučaju da se utvrdi da je kupac imao ili ima financijske poteškoće, E-Punjači mogu tražiti instrumente za osiguranje plaćanja za uredno i pravovremeno ispunjenje obveza.
  • Sve narudžbe od strane kupca prihvaćaju se s obzirom na pravnu, financijsku i ekonomsku situaciju kupca u vrijeme narudžbe. Ukoliko bi se njegova situacija pogoršala između dana narudžbe i dana dostave, E-Punjači su ovlašteni zatražiti plaćanje prije dostave, suspendirati ili raskinuti Ugovor.
  • U dodatku prethodnoj objavi, E-Punjači su u svakom trenutku ovlašteni zahtijevati instrumente osiguranja plaćanja od kupca za uredno i pravovremeno ispunjenje obveza.
  • Ako se od kupca prema bilo kojem primjenjivom zakonu
 1. OBVEZE KUPCA
 • Kupac će surađivati s E-Punjačima u pogledu pružanja proizvoda i/ili usluga:
 1. Pružati informacije i materijale E-Punjačima kako bi se mogla pružati usluga te osigurati da su takve informacije ažurne, potpune i točne;
 2. Upoznati E-Punjače odmah po saznanju činjenica i okolnosti koji mogu utjecati na uredno ispunjavanje obveza;
 3. Pružiti pomoć i informacije potrebne da se riješi problem i/ili greška;
 4. Pribaviti i održavati sve potrebne licence i dozvole koji su potrebni za korištenje proizvoda i/ili usluga;
 5. Pridržavati se svih primjenjivih zakona;
 6. Tretirati svaku informaciju dobivenu od E-Punjača kao strogo povjerljivu i ne dijeliti ih s trećom stranom za upotrebu ili bilo koju drugu potrebu;
 7. Pribaviti, održavati i platiti hardver, softver i komunikacijsku opremu potrebnu za pristup i korištenje proizvoda i/ili usluga i pridržavati se zahtjeva iznesenih u dokumentaciji.
 • Kupac neće zloupotrebljavati i osigurat će da njegovi krajnji korisnici ne zloupotrebljavaju proizvode i/ili usluge, uključujući platformu i:
 1. Koristiti proizvode i/ili usluge s bilo kojim uređajem koji nije operabilan s takvim proizvodima i/ili uslugama, na primjer, kablove za punjenje bez CE oznake i slično; ili pokušati puniti bilo što drugo osim prikladnog električnog vozila;
 2. Ometati platformu, podatke sadržane na platformi ili mreže povezane s platformom i naročito učitavati ili distribuirati datoteke koje sadrže zlonamjerni softver, virus, zlonamjerne datoteke ili bilo kakav drugi softver ili program koji mogu pristupiti ili naštetiti radu platforme, povezanom sustavu, mrežama ili bilo kojem drugom računalu ili uređaju;
 3. Koristiti, slati ili pohranjivati kroz platformu bilo kakav sadržaj koji je ili može biti protumačen kao opscesan, nepristojan, pornografski, uvredljiv, klevetnički, prijeteći, potiče na rasizam, potiče na terorizam, štetan za djecu, krši pravo vlasništva ili intelektualno vlasništvo ili na bilo koji način krši zakon ili se ne koristi na način kako je opisano u dokumentaciji;
 4. Pokušavati dobiti neovlašteni pristup platformi ili povezanim sustavima, mrežama ili korištenje platforme i/ili aplikacije na način kako bi se izbjegle naknade;
 5. Kopirati ili izmijeniti sredstvo za identifikaciju na bilo koji način ili u bilo kojem obliku.
 • U slučaju kršenja bilo koje obveze iz odjeljka 12:
 1. Kupac će u najkraćem mogućem roku, nakon što postane svjestan, obavijestiti E-Punjače te asistirati o svom trošku na način koji E-Punjači smatraju da odgovara takvom kršenju i/ili ograničava posljedice.
 2. Kupac izričito snosi sve direktne i indirektne troškove i gubitke te ih na pisani zahtjev nadoknađuje E-Punjačima ili partnerima.
 1. ROK I PRESTANAK
 • Svaka pretplata zaključuje se za početni rok pretplate naznačen u Ugovoru. Ne dovodeći u pitanje klauzulu 17 (Viša sila), tijekom tog roka, kupac može raskinuti Ugovor ukoliko E-Punjači krše svoje obveze iz Ugovora i takvo kršenje nije otklonjeno u razumnom roku.
 • Nakon roka, pretplate se obnavljaju za uzastopna razdoblja od jedne (1) godine, osim ako stranka ne dostavi pisanu obavijest da ne želi produžiti pretplatu, barem šezdeset (60) dana prije isteka tekućeg roka.
 • E-Punjači imaju pravo pisanim putem raskinuti Ugovor u cijelosti ili djelomično i to bez najave ili sudskim putem:
 1. Ukoliko kupac ne može platiti dugove, postane insolventan ili je progalsio bankrot;
 2. Kad je obveza kupca dobrovoljno ili nehotično likvidirana;
 3. Ako je zaplijenen znatan dio kapitala i rezervi kupca;
 4. Ukoliko se tvrtka kupca spaja ili ju preuzima treća strana.
  • U slučaju da kupac prekrši bilo koju odredbu Ugovora, E-Punjači imaju pravo:
 5. Bez najave suspendirati dio ili sve usluge i pristup njima dok se kršenje ne otkloni;
 6. Raskinuti Ugovor bez sudskog puta u roku od 10 radnih dana od slanja pisane obavijesti u kojoj se navodi kršenje.

Ovi primjeri se smatraju kršenjem nakon kojeg E-Punjači imaju pravo raskinuti ili suspendirati Ugovor:

 1. Bilo koji oblik zloupotrebe proizvoda i/ili usluga, uključujući platformu;
 2. Svako kršenje prava intelektualnog vlasništva tvrtke Piraex d.o.o.;
 3. Svako ne pridržavanje plaćanja obaveza.
  • Ukoliko se kupac ne slaže s materijalnim promjenama proizvoda i/ili uslugama opisanima u odredbi 2.4., ima pravo raskinuti Ugovor u roku od dvadeset (20) radnih dana od dana obavijesti o promjeni od strane E-Punjača, osim ako takva promjena proizlazi iz primjene zakona ili preporuka proizvođača.
  • Ako je Ugovor raskinut, nepodmirena dugovanja kupca dospijevaju odmah.
  • U slučaju isteka ili raskida Ugovora, prava korištenja dodijeljena kupcu i vezi s dolje navedenim uslugama, uključujući platformu prestaju odmah i kupac će po datumu stupanja na snagu takvog isteka ili raskida, prestati koristiti usluge, uključujući i platformu i po diskrecijskoj ocjeni E-Punjača odmah vratiti ili uništiti sve kopije dokumentacije i sredstva za identifikaciju i bilo koje druge povjerljive ili zaštićene informacije koje pripadaju E-Punjačima.
 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
 • E-Punjači (i naši davatelji licence, ako je primjenjivo) posjeduju sva prava, prava vlasništva i udjele, prava intelektualnog vlasništva na ili u svezi s Uslugama i Uvjetima uključujući platformu, sredstva za identifikaciju i aplikaciju, kao i obrađene elektroničke podatke.
 • Ugovor ne prenosi kupcu nikakva prava vlasništva na ili povezane s proizvodima i/ili uslugama, uključujuči i platformu ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva u vlasništvu Piraex d.o.o., ili njegovih davatelja licence., osim ako je izričito predviđeno Ugovorom, u tom će slučaju pravo korištenja biti opozvano, neisključivo, neprenosivo i nepodlicencirano.
 • Kupcu nije dozvoljeno uklanjati ili mijenjati bilo koje pravo intelektualnog vlasništva, uključujući logotipe i zaštitne znakove u proizvodima i uslugama, platformi, dokumentaciji i ostalim materijalima, ako nije drugačije ugovoreno.
 • Kupac ima ograničeno, opozivo, neprenosivo, neekskluzivno i neobvezujuće pravo na:
 1. Pristup i korištenje platforme tijekom roka
 2. Koristiti softver isključivo za pravilno funkcioniranje proizvoda i za vrijeme trajanja usluge (ako je softver uključen u dostavu).
  • Kupac može isključivo koristiti platformu, aplikaciju i softver sadržane u proizvodima (zajedno „Softver“) kako je pismeno dogovoreno. Na primjer, ali bez ograničenja, kupac neće (niti će dopustiti ili olakšati trećoj osobi):
 3. Licencirati, podlicencirati, prodati, preprodati, prenijeti, dodijeliti, distribuirati ili na drugi način komercijalno iskorištavati ili učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani pristup Softveru na bilo koji način;
 4. Kopirati, reproducirati, prevesti, prilagoditi, izmijeniti ili izraditi izvedena dijela cijelog ili bilo kojeg dijela Softvera.
 5. Koristiti Softver sadržan u konkretnom proizvodu s bilo kojim drugim proizvodom;
 6. Osim ako to ne može biti zabranjeno zakonom, izvršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastaviti ili pokušati otkriti izvorni kod ili osnovne ideje ili algoritme Softvera ili pristupiti Softveru u svrhu:
 7. Izgradnje konkurentskog proizvoda ili usluge;
 8. Izgradnje proizvoda koristeći slične ideje, značajke, funkcije ili grafike Softvera;
 9. Kopiranja bilo kojih ideja, značajki, funkcija ili grafike Softvera.
  • Kupac daje E-Punjačima potpuno plaćenu, ne ekskluzivnu, bez naknade i neprenosivu dozvolu za kopiranje i modificiranje bilo kojih materijala koje je pružio E-Punjačima za vrijeme trajanja Ugovora u svrhu pružanja usluga kupcu.
 1. PODACI
 • Osobni podaci kupca obrađivati će se u skladu s primjenjivim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i sa svim odredbama navedenim u politici privatnosti (dostupno na našoj web stranici).
 • Kupac će nadoknaditi štetu E-Punjačima protiv bilo kojeg zahtjeva treće strane, čiji osobni podaci se obrađuju ili za koje je kupac odgovoran prema zakonima ili ugovoru o obradi, ili u suprotnom, osim ako kupac nije dokazati da djela koja čine osnovu zahtjeva se isključivo mogu pripisati E-Punjačima.
 • Kupac je isključivo odgovoran za (E-Punjači nastupaju samo kao pružatelj usluga, ne snose odgovornost prema kupcu ili trećoj strani) korisničke podatke. E-Punjači nemju obvezu nadzirati korisnilke podatke, ali imaju pravo s vremena na vrijeme uklanjati podatke o kupcima koji krše važeće zakone i/ili Ugovor.
 • Kupac mora poduzeti odgovarajuće korake za sigurnosno kopiranje ili na drugi način osigurati ili zaštititi korisničke podatke. U slučaju gubitka ili oštećenja podataka, E-Punjači su obvezni poduzeti samo razumne napore za pokušaj vraćanja temeljen na dostupnoj sigurnosnoj kopiji. E-Punjači ni pod kojim uvjetima nisu dužni rekonstruirati korisničke podatke.
 • Kupac prihvaća da E-Punjači imaju pravo dijeliti podatke s trećim stranama kako bi pružali usluge, kao i za poboljšanje njegovih usluga, uključujuči anonimne statističke svrhe.
 • Ako kupac želi da mu E-Punjači pošalju podatke po isteku ili raskidu Ugovora, tada kupac mora u roku od trideset (30) dana/ „Razdoblje zadržavanja“, poslati takav zahtjev. Nakon isteka Razdoblja zadržavanja, E-Punjači će onemogućiti sve primjenjive korisničke račune kupca te će zatim imati pravo brisanja povezanih korisničkih podataka koje posjeduje (ili u posjedu bilo koje podružnice ili podizvođača), osim arhivskih kopija koje će biti izbrisane/uništene u skladu s standardnim postupkom E-Punjača za izradu sigurnosnih kopija. Osim kako je opisanu o ovoj klauzuli, E-Punjači nemaju obvezu dalje držati, izvoziti ili vratiti korisničke podatke.
 1. ODGOVORNOST
 • Ne dovodeći u pitanje klauzulu 17 (Viša sila), E-Punjači su odgovorni samo za kršenje svojih obaveza iz Ugovora ukoliko kupac pismeno obavijesti E-Punjače o neispunjenju obaveza. Obavijest mora sadržavati cjelovit i detaljan opis kršenja i uz poštivanje razumnog roka za pravni lijek od najmanje dvadeset (20) radnih dana, a E-Punjači ne poduzimaju korektivne mjere u tom razumnom roku.
 • Svaka odgovornost koju E-Punjači mogu snositi, proizlazi iz obveze razumnog napora. Osim u slučaju prijevare ili namjere prijevare E-Punjača, odgovornost E-Punjača za kršenje obaveza iz Ugovora ograničena je na naknadu dokazane izravne štete u skladu sa sljedećim načelima:
 • Kumulativna ukupna odgovornost E-Punjača je ograničena na netto iznos računa:
 1. U slučaju proizvoda, plaćeni proizvodi dostavljeni pod Ugovorom, ili
 2. U slučaju usluga, godišnja naknada koja uzrokuje djelovanje;
 • E-Punjači nisu odgovorni za neizravnu štetu i/ili posljedične štete, kao gubitak dobiti, gubitak poslovnih prilika, gubitak dobre volje, gubitak, prihoda, gubitak očekivane uštede, gubitak kupaca, potraživanja pružatelja logističkih usluga ili trećih strana, štete kao posljedica gubitka i/ili oštećenja podataka i
 • E-Punjači nisu odgovorni za bilo kakvu štetu ili troškove kupca ili trećih strana kao posljedica kršenja obaveza iz Ugovora od strane kupca ili kao rezultat propusta kupca ili treće strane (uključujući, ali ne i ograničeno na događaj u kojem instalaciju proizvoda vrši kupac ili treća strana).
 1. VIŠA SILA

Nijedna stranka neće kršiti Ugovor niti biti odgovorna za kašnjenje ili propust neke obveze iz Ugovora, ukoliko je kašnjenje ili propust rezultat više sile. U tom slučaju E-Punjači mogu suspendirati ili ukinuti pristup bilo kojoj od usluga davanjem kupcu prethodne pisane obavijesti. U takvom slučaju i u slučaju da postoje nepodmireni troškovi, naknade za usluge isporučene do datuma raskida dospijevaju proporcionalno.

 1. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST
 • Na Ugovor se primjenjuju zakoni Republike Hrvatske. Od primjenjivosti je izuzeta Konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine.
 • Svaka stranka se neopozivo slaže da su za sporove ili zahtjeve koji proizlaze iz Ugovora nadležni mjesno nadležni sudovi prema sjedištu tvrtke Piraex d.o.o.
 1. OPĆE ODREDBE
 • Ako se stranke nisu izričito pismeno dogovorile, Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum i razumijevanje između stranaka u vezi s tim predmetom i zamjenjuje bilo koji prethodni sporazum, jamstvo, izjavu, zastupanje, razumijevanje ili poduzimanje (u svakom slučaju pismeno ili usmeno) bez obzira na uvjete bilo kojeg takvog prethodnog sporazuma ili aranžmana. Primjenjivost bilo koje kupčeve kupnje ili drugi opći uvjeti i odredbe izričito se odbijaju, osim ako nije drugačije dogovoreno u pismenom obliku od strane E-Punjača.
 • Bez prejudiciranja prava E-Punjača da uvode promjene Ugovora, kao što je navedeno u preambuli, odstupanja od Ugovora primjenjuju se samo tamo gdje je dogovoreno u pismenom obliku između stranaka i primjenjuju se samo na određeni sporazum koji sadrži odstupanje.
 • Ako u Ugovoru nije drugačije dogovoreno, sve obavijesti prema Ugovoru mogu se slati kroz aplikaciju, e-mailom ili preporučenom poštom s potvrdom o primitku, adresiranu na adresu navedenu u Ugovoru. U slučaju promjene adrese, svaka stranka može obavijestiti drugu stranku slijedeći pravila iz ovog odjeljka.
 • Kupcu nije dozvoljeno prenositi sva ili bilo koje pravo i obaveze iz Ugovora na treću stranu bez pisanog odobrenja od strane E-Punjača.
 • Ako E-Punjači u bilo kojem trenutku ne provode bilo koju klauzulu Ugovora, to se ne može protumačiti kao odricanje od kasnijeg pozivanja na spomenuti Ugovor.
 • Ako je bilo koja odredba Ugovora nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu, neće utjecati na ili umanjiti zakonitost, valjanost ili izvršnost bilo koje druge odredbe Ugovora; te ukoliko bi takva odredba bila zakonita, valjana ili izvršna do određenog dijela, takva odredba će se primjenjivati uz minimalne izmjene potrebne da bi se učinila zakonitom, izvršnom ili valjanom.
 • Raskid ili istek Ugovora, bez obzira na to koji su uzroci, neće utjecati na bilo koju odredbu Ugovora koja izričito ili implicirano stupa ili ostaje na snazi ili nakon raskida ili isteka Ugovora, uključujući klauzule 6 (jamstvo za proizvod), 8 (jamstvo za usluge), 12.1. (f) (povjerljivost), 14 (intelektualno vlasništvo), 15 (podaci), 16 (odgovornost) i 18 (mjerodavno pravo i nadležnost).

O E-Punjačima:

E-Punjači su novo osnovani brand tvrtke Piraex d.o.o. specijaliziran isključivo za pružanje cijelog spektra usluga vezanih za punionice za električna vozila kao i pratećih usluga za vozače.

 1. Piraex je ušao u sastav vodećeg Europskog pružatelja usluga mobilnosti TSG Solutions koji je prisutan u 30 zemalja sa više od 4000 zaposlenih i instaliranom bazom od preko 16 000 punionica za električna vozila što nas čini najvećim nezavisnim pružateljem usluga u Europi.

Naša ponuda pokriva kompletan raspon AC i DC uređaja, od kućnih wallbox-a snage od 3,7kW do 22kW, poslovnih i javnih stanica snage od 3,7kW do 22kW te brzih i ultra brzih punionice snage od 50kW pa sve do 350kW.

Kako bi smo objedinili sve usluge za vlasnike punionica i vozače električnih automobila, razvijamo i prateće instalacijske i servisne usluge kao i CPO te eMSP usluge.

Kao i u svemu, cilj nam je ponuditi našim klijentima najbolju razinu uređaja i usluga te postati tržišni lider u ovom segmentu.

Servisno/instalacijski dio se oslanja na dugogodišnje iskustvo i resurse tvrtke Piraex koja je lider na području opremanja i održavanja benzinskih postaja te na suradnju sa lokalnim partnerima diljem Hrvatske kako bi smo bili u mogućnosti pravovremeno reagirati u svakom trenutku.

Piraex na tržištu postoji od 1993. godine i posjeduje sljedeće resurse:

 • 4 lokalna servisna centra – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek
 • 40 kvalificiranih djelatnika
 • Inženjere elektro, strojarske i građevinske struke
 • 24/7 help desk
 • Vlastiti poslovni prostor
 • Vlastiti akreditirani ispitni laboratorij
 • Vlastiti vozni park sa 12 vozila
 • 8 ovlaštenih i certificiranih E-Punjači partnera
 • Regionalna zastupljenost: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija.

Krajnji cilj je korisnicima naših usluga ponuditi najbolju moguću uslugu i jedan telefonski broj za sve potrebe vezane uz punjenje njihovih vozila.

Voljeli bi smo da i Vi postanete naš partner!

https://epunjaci.hr/wp-content/uploads/2023/01/rsz_e-punjaci_-doradjen-logo-beli-copy.png

NOVOSTI

Broj registracija novih električnih automobila u Europi nadmašuje dizelska vozila
Broj registracija novih električnih automobila u Europi nadmašuje dizelska vozila
Broj registracija novih električnih automobila prvi je put premašio broj registracija vozila s dizelskim motorom u Europi, navodi Europsko udruženje proizvođača automobila. Između siječnja i listopada u Europskoj uniji registrirano je 1,23 milijuna električnih vozila, u usporedbi s 1,22 milijuna vozila na dizelski pogon. EV-ovi su činili tržišni udio od 14,2% u listopadu, u odnosu...

Izrada web stranica – NymphByte